11

सुटे भाग

साखळी चाक

दंडगोल

निर्णायक

साखळी चाक 2

शाफ्ट

दात असेलेले चाक